Minggu, 23 Oktober 2016

MAHA GOTRA SAREN PEJENG ( Terjemahan Bahasa Bali )PRASASTI BRAMANA MAHOS

Ong Awigenamastu Nama Siddam, sembah ning hulun wang katunan wiweke ri jong paduka Bhatara sang angwasani Tri Loka, Bhur, Bwah, Swah, Sang anglaraken Cadu Sakti Asta Aiswarya mwang Tri Kona utpthistiti pralina. Sugyan hulun tan kaknani cakrabhawa tulah pamidi, yanulun umujarakna sang siddha Dewata, nguniweh sang wus umoring acintya. Mwang sakula gotra.

Inggih Ratu Paduka Bhatara, Numadak tenwenten pengerusak antuk pasuwecan Ida Sang Hyang Widhi presda nemu kesidian, sembah pangubaktin titiang, titian I Tambet kirang papineh ring cokor Bhatara Sang Angwasani Tri Bhuana, Bhuana Agung, Bhuana Alit, Bhuana Merta, Sang Anglaraken Cadu Sakti, Aste Aiswarya muang Tri Kona Utpthi, Stiti, Pralina. Sang prasidha ngelarang Cadu sakti, Asta Brata, miwah Tri Kona (lekad, idup, mati) dumaag titiang ten keni raja pinulah miwah langgah tan kadi yanulun nguje rakene. Sang sida Dewata yan titiang prasida nyaritayang sang sampunamor ring acintya napi malih sang sampun amor ring jagat niskala muang sang sakule gotra make miwah satereh ipune.

Santaning hulun ma mangguhan dirgahayu.Ong ayu wreddhi yasa wreddhi. Wreddhi prajna ska sriyam, dharma santana wreddhisca santute sapte wreddhayah, Ong dirgahayu astu tathastu, awighnamastu tathastu, subhamstuta wastu, sukambhatu, purnabhawantu, sreyobhawantu. Caritanen mange ring-atita kala, hana ta bharmani dayu kaputran denira sang pandhya haneng Pejeng.

Para santana utawiware titiang, prasida nemokan kerahayan selantur ipun. Mangda Ida Sang Hang Widhi ngelimbakang daging kerahajenganne tur ngelimbakan daging kasukerti utawi contoh perbuatan baik, ngelimbakankeweruhan mangde molih kasukan sane meutama, ngelimbakan daging memantk agama ring sane patut ngewarisin. Ida Sang Hyan Widhi dumadag sidaning nganutin hukum mangda panjang kerahajengane, saduaning yenning tinut ring uger-ugur sampun janten patika nemuang sane mewasta rahayu. Mepikayun pekadi sane becik, mangde molihang kasukan,lan molihan keparipurnaan, tur molihan kedirgayusaan.

Abotta wtengniya Sang Brahmani, ri sampun paripurnna lekni garbhinya, mijil ta rare lakibi listuhayu, apetik ngaranya waneh. Tandwaprasidha sanga warsa tuwuhnya Buncing ika, lunga ta sira mareng Puser jagat sinambi umalisak kutukana, samangkana karmanya tekaning panca dsa warsa mawahnya. Kadacitana ta arista ri madyaning pura, kadi blah natar ikang pura, apan hana metu we segara.

Caritayang ne mangkin ring duka sane riin, wenten punika brahmana luh I dayu kaputran olih sang pradnyan ring pejeng mobot sang brahmana luh. Disesampune jangkep bulan ring weteng idane raris embas punika rare lanang istri bagus lan jegeg, lekad lanang kelawan istri buncing wastan ne punika, nenten keceritayang sampun prasida siye tahun yusan idane, raris I buncing punika malilacita ka pura pusaring jagat, rauh derika negak sambilange makutu. Asapunika sewai-wai parisolah nyane. Rauh ipun mayusa molas tiban saget wenten ciri ring sajeroning pura dados sekadi masibakan palemahang sajeroning pura duaning medal toyan.

Aswara kadi gereh, tan saksana, lindhu swanagareng pejeng kala samangkana, nguniweh wring deya parajanekana. Dadiya ta mahemba mwa tekeng amengku rat sadaya makadi bendesa mwang para pandhya, sampun sinanmata denira makabehan, manganaken caru manca kelud ring pureka, nging tan kasiddan-ikang prayojana nguni, mangkin ageng gereh swaraning we segara.

Memunyi kadi gerudug, ajahan linuh, penegaranne ring pejeng duka punika, napi malih nenten prasida mapikayun jagate duk punika, makadi bendesa muang pare pandiya make sami tangkil ring sang angawerat gumanti nunas pemargi pacang anangun yadnya. Sesampune kalugra antuk Ida sarengsami raris ngewentenang caru mance kelud ring pura punika, nanging ten mresidayang ninutin tetujon sane riin, sesayan-sayan ageng grudukan toya segarane.

            Apan samangkanana kahanannya, keresan manah sewwanging Pejeng manganek paheman, duk samangkana matur Bendesa Pejeng. “ Singgih Sanganeng sabha karuhun para Rsi sadaya, ksamakna yan salah atur ning hulun, yukti tankasiddhan ikang segareng pura, apan hulun lumihat Buncing maka rwa haneng pure umulisaku tungkana.

Duaning asapunika kawentenane, ajerih pikayun anake ring pejeng, malih punika make pamucuk jagat pejenge raris ngewentenang peparuman, duka punika matur bendesa pejeng inggih sake wentenane ring paruman sane ping ajeng pare rsi sami ampuranyang pisan yen wenten singsal atur titiang. Patut pisan nenten meresidayang yadnyane punika ngicalang toya segare sane wenten ring natar pura. Duwaning titiyang nyingak buncing mekekalih ring pura mabolisak makutu ring pura.
Apan tan wenang mangkang pura Mangke yan tan Buncing make rwa kalinebutan marikunang garehning sagara. Mangkanatumiya Bendesa. Pinahayu de sanganeng sabha, bipraye lumebu Buncing maka rwa. Han mangkana rasani paheman, umawada ta Sang Pandhya ring Buncing maka rwa, duh putungku Buncing ta kita, away soka rikannaya mangke, kita wus kinikin lineburi we sagara kang umetu ri nataring pura.

Apan tan wenang/dados makutu ring pura. Mangke yan tan buncing maka kalih kacelempungan, usan sampun gerudukan segarane, asapunika aturniya I bendesa. Raris kepatutan antuk anake sane wenten ring peparuman lakar nyelempungan I buncing make kalih, duh cening cucun pekak I buncing, I dewa sampun kakiriyang pacang kaceburang ring yeh pasihe sane medal ring jeroan pura.

Hana pataka kadiki, kita juga pinaka hetunya. Haneki paweh ni kakin ta ri Buncing kakung, lontar pangelinge ling, danda camara wreksa mwang gentha, pawehnya ri Buncing stri genep sasaraning tunun, yeka mawanan ta ringehdhi kanan ta dlaha. Mangkana lingnya sang kaki. Dadya matur Buncing karwa kaki, ksamaknang hulun ri dosang ku, tan wihang ri sapakon ta nging winehakna ta huluna ngaturaken sembah rumuhun ri bhatara makabehan.

            Wenten raris kasengkalan sekadi sapuniki, I dewa taler dados sane ngeranayang. Wenten pawewe saking kakiyang buncing lanang, suala parta pangeli-eling punyan cemara lan gente, sane ka icen ring buncing istri jangkep prabot tenun. Punika sanengawinan I dewa kene antuk ngelingan ring pungkuran, asapunika pangandika sang ida kakiang. I buncing matur make kalih sareng Ida kakiyang ampurayang pisan titiang ring iwang titiyang, nenten je titiyang tempal ring pangandikan ida kakiang, taler nenten iwang mapaica pakaling lan pemargi sane patut ring titiyang. Sane mangkin titiyang ngaturang bhakti ring bhatara sami.

Hantanana wighana tibeng hulun wekasan. Ri wus angaturaken sembah aneher linebu ta sira saha yajna walikrama winede de sang Stri sadaka Sewa soghatha mwah Bhujangga. Wus samangkana ilang gerehni we segara kamalwi trepti, nagareng Pejeng kadi nguni. Nengakna kata sakareng. Wuwusen mangke Buncing lanang wadon sampunana ring Batu nunggul prabumya Nusa.

            Janten pacang deg-deg renyuk hulung tityng ring wekasan, ring sampune ngaturang sembah raris kacemplungan karuntutin antuk yadnya manca wali karma. Kapuput antuk tri sadaka, siwa budha muang bujangga, sesampune kenten ilang grudukan toyan pasihe mewali becik sekadi sane sampun, negara pejeng sekadi sane sampun, ne mangkin jandekan ceritane mangkin. Kacerikayang mangkin I buncing lanang istri sampun wenten ring batununggul prabumnya nusa.

Mapuhara kangelan ta sira, tahera raryan ta sirakana. Duk mareng tukad Subyah irika tinugel danda cemara reksa paweh Sang Kaki teher tinandurnya, matangniya hana pura Dalem Cemara katkaning mangke Sewe hana Batununggul wangun ta sira  Gerya, tat liapi manahanya stata umangenangen kawitanyeng Pejeng, sakari tan sidha kan tuna manahnya.

            Mawinan dahat sangke, raris irika mesandekan, duk kewentenan idane ring tukad subyah, irka katugel taru cemarane punika, sane kapaican olih I kakiyang, ngelantur ke tandur. Mawinan wenten pura dalem cemara rauh mangkin, risampune sue ring batununggul, raris ida makarya griya/umah, nenten naenan lali idane ring kawitane ring pejeng, sekantune ten mresidayang manah pikayun nyane.

Manawa hana tabeh telung enjing mahyun ta sira lumihat kawitannya ring Pejeng, ngihing tan tumon sakarika. Angalih ta sira kategeh kuri, sakeng ngkana tinunira wandiraneng Pejeng pang nyeng kne ya yiti neriti. Dadi tustan hidep ira mahyunawangun Pura Pusaring kawitan. Kalumra tang wreta hananya Buncing ring Batununggul

            Manawi wenten galah telung dina,mapikayun punika ida nyingakin kawitan ida ring pejeng, wantah sepi kakantenan irika, ngerereh raris ida geneh sane tegeh duwuran, saking drika ngantenan ida punya bingine ring pejeng, carange punika ring kaje kauh. Mawastu ledang raris kayun idane raris mapikayun gewangun pura pusaring jagat kawitan. Sampun punika kalumrah wenten orta kawentenanne I buncing ring batununggul. 

Dinuta Pangeran Tangkas Ide I Dewa Anom Pemayun andiryeng Gelgel caka warsa 1587, mamariksa saha mawa patra pinaka bukti tegel sawah ring Buncing. Kunang parimandalanikang tegal, Wetan : hangga Tukad subyah. Kidul : hangga taru agung, taru Bayuh. Kulon : hangga Tukad Celuk. Lor : hangga tepining segara. Wus malama Buncingika kaworan ta sira

            Raris punika kautus pangeran tangkas olih I dewa anom pamayun, saking gegel duk warsa 1587, saha makte swalapatra bukti tegal make miwah carik ring buncing, punika genah wewekon tegal dangin tukad celuk, wates kaler tepi segara, disampune suwe buncing punika raris marabiyan.

Kalaning ngerempini tan kuasa ngambungny mbuni jinah, dadya inanutan jinah ika ring kali, wus tutug wayah ni garbhanya prasutha ta suthaniyapekik, inaranan Ida Gede Maos hana ring Maos, apan sira apodgala winawanya juga gentha kliliranika, saha wenang sira angaturaken panca yajna, lwir dewa yadnya, rsi yajna, manusa yajna, pitra yajna, mwah bhuta yajna.

            Rikalaning ngidam ten pisan meresidayang ngadek bon pipis, raris kabakta jinahe ketukade, sampun genep sasih ring bobotan idane, raris ngembasang putra bagus pisan raris kewastanin Ida Gde Maos, wenten ring maos. Duaning ida sampun kadwijati, ida taler makte bajra saking kawitan idane, sampun dados ida muputang panca yadnya, luwer ipun Dewa yadnya, Rsi yadnya, Manusa yadnya, Pitra yadnya muang Butha yadnya.

Saha nangunta ta Gerya ngkana. Saha pun pan granam, asubhakarma prekertiniya, tan anuting agama, tanana bakti ring Dewa Widhi, atwan ri sira Ida Gede Maos. nguniweh kalanira ngaturaken yadnya mwang nyurya sewana, dating ta pan granam ri Geryanirarepa mintonin kamatmyanira Ida Gede Maos, ling Pan granam.

            Semalihne ida ngewangun griya irika, wenten raris bali age tang kuna wastan ipun banget pitungkas ring agama ten wenten bakti ring Dewa make miwah Widhi. Semalihne nenten bakti ring Ida Gde Maos, napi malih ring kenjekan ida muput yadnya, make miwah surya sewana, teke Pan grayam menyembah ring griya ida, mapikayun nyobakin kesaktian Ida Gde Maos memunyi Pan grayam.

Singgih Ida Gede, patik dateng mrangke, arepamina gentanta mahyun kinalungan ring sapi ning hulun, dadiya lepas karengo dening hulun, endi pralakuniya. Mangkana haturniya. Sumawur Ida Gede Maos, “ Duh pan granam tan labda kita, apan sahika genthane hulun. Amwit tanamrit pun pan Granam. Ri tritya dinaniya tka mwah pan granam, nging waneh pinintaniya, lingniya.

            Singgih ida gde, titiyang rauh meriki, tyang nunas gentan I ratu pacang kalungin titiyang ring sampin titiyange, raris lebih tyang, mangde pireng tiyang kije je pelaibne. Sapunika munyin Pan grayam. Raris ngadika Ida Gde Maos, duh Pan grayam pocol I dewa duaning punika genta titiyange. Mepamit nenten ke paica Pan grayam. Malih tigang rainane, rauh malih Pan grayam nanging lian pengidih ipune.

Singgih Ida Gede hulunaminta bhawanta pinaka tapuking tutukning sapininghulun kalaniya lumanggala, an tan siddha deniya umanggana dukut. mangkanatumiya pan Granam. Sumahur Ida Gede Maos, lingira dhuh pan Granam yanika yukti pinrih den ta rikapnaku tan pasunga ri kita, nging yan siddha kangkat kdikniya de rwang puluh lima, lah ameta genthaning hulun den ta, mangkana lingira Ida Gede Maos.

            Singgih Ida Gde, titiyang nunas ketun iratune, anggen tyang nyanglupin bungut sampin titiyange, rinjekan titiyange nengala, ngamah padang, sapunika munyin ipun Pan grayam, ngandika raris Ida Gde Maos, uduh Pan grayam, yen saje keto pangidih Pan grayam, duh kapan titiyange mapaica ring Pan grayam, nanging yen sida ban ninting paling bedik ajak selae, nah juang je genta tyange ken Pan grayam, asapunika pangandikan Ida Gde Maos.

Dadi tusta manahniya pan Granam, saha sahur, singgih Ida Gede aywa makweh kinonkon den ta, gentha  peki pire kunang buatniya, tunggala siddha de mamyu mangkata. Ngadeg Pan Granam sahe mangkate kang genthe tan kumadhip deniya , kawesan Pan Granam sahamwita semu kascaryan. Sadatengniya mwah dinulur dening rowangniya limang puluh pretekanniya.

            Mewastu kendel pesan kenehe Pan grayam, sahe masaut, nggih Ida Gde sampunan je makeh antuk nikang. Gente kene kude je bahatne, ajak pedidiyan gen ngidang tyang ninting, majujuk Pan grayam raris nintingan genta, ten mageseran antuk ipun, takut Pan grayam raris mapamit masemu heran. Nah serauh pun malih kasarengin antuk timpal nyane, yen petek seket diri.

Nging tan kwenang juga ngangka te genthaka, rikana pun Pan Granam  anantang ya yudha. Inanggyakna panantang ya lawan Ida Gede Maos. Kroda kabangan ta wadananiya Pan Granam, rame tang laga pada sakti teguh mawisesa. Kalaka Pan Granam  tinulung de manggalaning wwang Balyageng Nusa, Teng Kuddha nama, nyastraneng Sukuu. Kunang palaganiya ri watesing tukad Subyah, kala yudeng kana kasor Teng (ratu).

            Nanging ten meresidayang ngangkat genta punika, ring keenjekan punika ipun Pan grayam nantangin mesiat, raris kapin singgihan, barak biing muan Pan grayam, rame pisan punika pasiate duaning pada sakti, pade teguh, kebal sakti pisan. Rikale punika Pan grayam karuangin antuk pamucuk bali age ne, ring nusa, yan wates tukad subyah, rikala yudane punika kasor punika ratune.

 Kala yuddhengkana kasor teng (ratu) kurddha perang tanding lawan Ida Gede Maos, apan kahananiya mangkana dadi minggat Pan Granam  saka rika saha bretyaniya. Kalaniya mangkana minta tulung Ida Gede Maos ri Ksatrya Pungakan asasanak petang diri, lingira dhuh Satrya Pungakan maka petang diri, mami minta tulung ri kita, yan siddha den ta mjahi Pan Granam  saha rowangniya.

            Kasor Ida Ratu kurda perang tanding lawan Ida Gde Maos, duwaning kenten kawentenane dadi megingsir Pan grayam saking drika sareng rowang-rowang nyane, rikalane punika nunas tulung Ida Gde Maos ring ksatriya pungakan masemeton petang diri, dewa ksatriya pungakan sare papat, tyang ngidih tulung sareng I dewa yen sida I dewa matiang Pan grayam ajak roangnyane.

 mami maweha rikita, tani ri sisi lor tepi ring segara, saking kulon mawates tukad Subyah. Umatur paling satrya, hulun tan wihang ri sapakon ta, yan sida deng ku aywa ta kita tustengau, ughing yan ta kasiddan aywa duhke wredaya. Nengakna kata. Wistaranen mangke I ksatrya Pungakan make petang diri dateng mareng Smarapura manembah ring sang andiryengkana.

            Titiyang mapaica ring dewa, nika genah metetanduran, ring sisi kaler tepi segara saking kauh mewates tukad subyah, raris mewali matur sang satriya, titiyang nenten je tulak ring pangidikan ratu, nah yen mresidayang ban tiyang sampunang I ratu saget kendel, nanging yen prasida antuk titiyang sampunang I ratu sedih ring sajeroning kayun. Pandekan dumun bebaosne. Caritayang sane mangin I ka satriya make pat-pat rauh ke smarapura nyembah ring pamucukin irika, indik tetujone mebaos.

prayojanan mawus tarakna kananiya Pan Granam  ri prabumya Nusa. Aturniya singgih pakulun nateng Smarapura, carakan paduka pun Pan Granam  haneng Nusa tan hanting Agama, tatana rasatwang ri samanta janma adyun sanghulu mangkanataturaya pungakan sumawur nateng srnarapura, lingniya:

            Mangde keatehin rng kawentenan Pan grayam, ring sang prabu nusa, baos ipune inggih ratu sang prabu semarapura, parekaan I ratu Pan grayam ne wenten di nusa nenten nginutin agama, ten wenten dados pitungkas ring satriya pungakan. Raris ngandika sang prabu semarapura, pangandikane:

E kita Pungakan, yan mabener polahniya Pan Granam  kadi saturanta aku sumanmata yan Pan Granam  pinejahana, kadiyapa saktiniya, nyang pusakangku maka ngaran I Tinjak Lesung pinaka sarana den ta mejahi Pan Granam. Mangkana ling saha panugrahaniya Sang Prabu. Umangkat Sang Satrya Pungakan makapat. Tan caritanen sarnpun pwa ya dateng Nusa.

            Yening saje solahe Pan grayam kadi atur I dewane, titiyang ngijinin Pan grayam kapendeman, care ape saktine, ne pusakan gelahe sane madan Tinjak lesung anggon I dewa sarane mademan Pan grayam, asapunika pangandika sang prabu, ngeraris mapaica sang prabu, raris memargi sang pungakan sareng pat-pat, wenten satwan titiyang pidabdab ipun sampun rauh ring nusa.

Tinantang ta Pan Granam  ayuda, e kita Pan Granam  aku prama bela ri Ida Gede Maos, urip ta prihen den ku mangku, apanatin ta ati-katungka, moghatman ta ginedos ring tambragohmukha. Semangakana panantangniya Satrya Pungakan. Pan Granam  tan surud manahniya, dadyalaga ta silih suduk, rame yudhaka, tandwa watengniya Pan Granam  tinewek de I Tinjak Lesung. sumirat rahniya, mwang ususniya metu. Nging Pan Granam  tan surudeng rana, mlayu ngambil petet binebedan tang garbha, mwah ta yalaga. Pinejehanta Pan Granam  saha rowangniya. Sesaning pejah mlayu tan kinawruhan lampahniya.

Ketantangin Pan grayam mesiat, tyang melanin Ida Gde Maos, ne urip cai bakal alih wake jani, dwaning keneh ibane sanget degag, apang atman idane keceburin ring kawah tambragomukah. Keto penantang ne satriya pungakan. Pan grayam nenten je takut keneh ipune, mesiat raris ipun saling tebek. Rame pisan sepiate, basange Pan grayam kene tebek antuk I tinjak lesung, makecrot getih nyane, tur basangne pesu, melaib nyemak sabuk ke bebet basangne, malih ipun mesiat, raris kematiang Pan grayam ajak ruang nyane, sisane melaib sing tawang pejalane.

 Han samangkana santosa ta prabumya Nusa, apan tanhana wwang kadi Pan Granam  pambekanniya, dadya tusta twas-ira Ida Gede Maos, tandwa sireng jamanya, karananiya winehan ta I Satrya Pungakan tani kadi rasaning ubayaniya nguni mwang Griya ireng Batununggul sinraknaniya juga. Nengakna, walyakna mwah, duk Ida Gede Maos madwijati

            Inggih kadi asapunika langgeng pesan prabune ring nusa, dwaning ten wenten anak kadi Pan grayam bikasnyane. Dados ledang pisan mekayun Ida Gde Maos, nenten tempal ring semaya, mawinan raris  kapaican ring ksatriya pungakan, pertanian utawi genahne metani, kadi rasane mapitulung sane riin miwah griya ne badeng ring batu nunggul taler kasuserahan ida. Janedekan dumun pebaose. Inggih ne mangkin walinin malih duh Ida Gde Maos madwijati

Sampun siradrebya Santana lakibi , nging melama tatan wredya santananniya, matangniya angalih maring " S A R E N ", ri ngakan mwah adrebya tani , watesniya :
Watesniya wetan         : Pengalusan
Watesniya lor             : Limo Bali
Watesniya kulon          : Tumling
Watesniya kidul           : Gunumg Dalwang
Ngkana juga sira mwah anangun GRIYA. Ri sampunaneng Saren, makweh santananniya hana kesah ke GUNUNG WARI, ana ring Teba. 

            Sampun ida madue sentana lanang istri. Nanging dados sue pisan, nenten ngelimbakan sentane ida ne, mawinan ngerereh pasirepan ring saren, irika malih madue pertanian, wates kangin pengalusan, wates kaja lima bali, wates kauh ne tumbling, wates ne kelodne gunung daluang. Irika taler ida malih ngewangun griya. Ring sesampune wenten ida ne ring saren,makeh raris putran-putran idane, wenten sane pindah ke gunung wari, wenten ring tegal.

            Hana ring karangsari, nengakna tang katha, Lah rengwana bhisamanira Bhatara kawitan ring sawangsani Brahmana Buncing Pejeng mwah panditya Ida Gde Maos ring paran-paran, haywa ta kita tan bhakti ring kawitanta ring griya sanur nagaraning Soma Negara mwang Puser Tasik Yan liwaran sakeng dasa warsa pwa tatan umarek.

Wenten ring karang sari, jantekan dumun baose, inggih ngiring pirengan bisamaan buncing pejeng, make miwah sang pawikan Ida Gde Maos ring dije je, sampunang ida ten bakti ring kawitan idane, ring griya sanur negarane soma negara, make ring pusar tasik. Nah yen liwat desa tiban, I dewa nenten tangkil,

            Sapan pwa kita olih Bhatara. Sanahta ta tmung suka mwang acengilan ring swagotran ta. Yan umarekpwa kita wus kadasa warsan, dulurakna guru piduka cihnaning antasapa.Mwang ri kalaning pitra yajna ataiwan wenang ta kita ngange pawalungan lembu petak saha Padma putih kuning masilaliwur, ring luwuring sawa. Apan tan wenang amada-mada Padma linggihing Dewa. Pinake kajang kalaning atatiwan manut panugrahan Kawitan.

            Kasosot ida oleh bhatara, stata sedih, nenten nepukin ledang, setate iriang teken semeton ne, yen I dewa tangkil, sesampune dasa tiban, nah yen liwatang teken dase tiban, mare ngidang tangkil, guru piduka mangda makecihna, nenten kene sosot/sape. Malih yen I dewa ngaben dados I dewa nganggen lembu badeng, malihne yen suba dewane madwijati. Di kalane seda wenang I dewa nganggen wewalungan lembu petak, sahe padme putih kuning rikala atma wedana. Medaging leluhur duur sawa ne. Dwaning nenten dados ngagge padman pelinggihan dewa. Dadi kajang dikalane ngaben mangde nginutin panugrahan kawitan.

Yan kita angwikonin apungkusan pwa kia Ida Gde, kadi dikasa namanira Ida Gde Maosduking nguni. Tatan kawnangan anuhur pade wanehan saka ri kawitan ta mangkana kangetakna de ta estu phalanya.Yan kapurug la-ila dahat, mwah wangsanira Buncing Pejeng.

            Yen I dewa dados anake wikan. Mebiseka I dewa, Ida Gde, sapunika pesengane Ida Gde Maos saking riin, nenten dados nuhur tirta selian ring kawitan I dewane, nah asapunika patut ingetang I dewa dumadag je mapikolih. Yen I dewa ngelanggar ile-ile dahat mwah yen keturunan buncing pejeng.

MAHA GOTRA SAREN PEJENG ( Terjemahan Bahasa Bali ) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: dewhira

0 komentar:

Posting Komentar